فرمان گسیختگی

تمایل!

متمایل!

متمایل بودن جرمه؟خلافه؟اخلاقه؟بداخلاقه؟

ما به چه چیزهایی مایلیم؟مابه چه چیزهایی متمایلیم؟

عموما فرقی نمیکند!ولی

بیاین به هم قول بدیم متمایل به چپ یا متمایل به راست نرانیم!

دچار فرمان گسیختگی نشیم!!

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s