خون دماغ

خون دماغ شدن هم عجیب بود برام در کودکی!در نو جوانی!در جوانی!احتمالن در میانسالی و پیری!

نمیدونم چرا،ولی تا الان که عن سال عمر کردم؛دریغا که یک بار هم خون دماغ نشدم!!

یه جورایی برام اسرار آمیزه،فضولی برانگیزه،کونده بازی در آورنده س.

گاهی فک میکردم که خون دماغ شی جذاب هم میشی!و در همین گاه و گوه ها شنیده بودم که:”علی نرو توو آفتاب خون دماغ میشی”؛علی، پسر دایی کوچکم است که خیلی وخت است ندیدمش؛خلاصه روزی دور از چشم دیگران،با آگاهی کامل که اگه برم توو آفتاب وایسم فرجی رخ میده مِن باب خونریزی،این کار را کردم ولی نشد که نشد،نیومد که نیومد!خون را میگوییم!

علت دیگری که فک میکردم جزو دلایل خون دماغ شدن باشه،ضربه بود!اعم از مشت،”لقد” خلقن الانسان،شوت مهلک و محکم به گونه ایی که توپ توی صورت خون دماغ شونده مصیبت کنه!

امتحان کردم،نه اینکه وایسم بگم ملت بزنید و بکنید و در برید!نع!

مثلن توو دعوا مشت میخورد به دماغم،سرخکی میشد ولی در کل تخمشم نبود که بابا یه خونی چیزی…

یا توو فوتبال،توپ میخورد بهش،ولی نع…در حالی که اگه همون توپ میخورد به تخمم خاجه میشدم!البته این دو در مقام مقایسه نیستند ولی به هر حال جان مطلب را بگیرید!

 در پیگیری های بعدی، بعد از تناول کردن های آلات متنوع در این راستا،دریافتم که اگه دست کونی توو دماغت هم خون میاد!این را هم در همان کودکی تا حدود 13سالگی امتحان کردم…نیومد!

این بود که برآن شدم که مطالعم رو بیشتر کنم.

یکی از دوستان هم میگفت که اونای که خون دماغ میشن پریود مغزی َن،و هر هر میخندید!نمیدانم چرا!

و این گونه شد که من مطالعاتم و مطالباتم و مطالواتم رو بیشتر کردم!

واین نوشته هم ته ندارد!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s