خندوانه خندوانه

خندوانه
خندوانه میوه وانه کسشر وانه تندیس
میهمانان خندوانه خمدوانه #خندوانه#هندوانه#
این پست صرفا برای اینه ک اگه کسی سرچ کرد# خندوانه# این پست بیاد و ببینه چه قد این برنامه لوس و بی مزه س!!و من چه قدر متاسفم و ناراحت.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s