دی ماه

از وختی که رفتی و خواستی که من بخام مسیرمون جدا شه داره سه ماه آزگار و روزگار غریب میگذره
تو امروز ولی با لباس خرگوشی میای و بالا پایین میپری که کلید دلتو توو عکس روی دیوار پیدا کنم و برات بنویسم یه بار شد تو پی ما بگردی؟نباش بی وفا که نوشتم پشتش چند سال دیگه آخه ممکنه بری پشت اون عکس رو ببینی که من یا کی برات چیز میز یا چیزکیک گذاشته پشته عکس…
داره دی میشه
داره دیر میشه
بعدش تیر شده

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s