برای پاشنه های بلند

برای پاشنه های بلند باید شعر گفت!

اصلا به نظره من پاشه بلند کفشیست از کفش های بهشت!حالا با توجه به سانت پاشنه درجه قرب الهی مشخص میشه که خوده خدا گفته هرکه سانتش بیش اجرش بیشتر که البته یه عده زمینیه فصیح اومدن فیلمی شیر کردن با نام منحوس سیزده ساله که حالا ما به فیلانه عموجون کار نداریم،کپشن کردن هرکه سانتش بیش سکسش بیشتر که واقعا تحریف احادیث مکی جایز نیست که هیچ،حرام است!از بحث دور نشیم که سخت میشه نزدیک این پاشنه بلندای عزیزمون شد…گویا غفلت کردیم رفتن.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s