برنده ی جایزه ی فراموشی

ببینین رک و راست؛مامان من نهایتا لخت منو تا سه سالگیم دیده،اما تو چهار سال!

حالا رمزت چیه که از فاصله ی 10سانتی متری بعد از برخورد با من چشم توو چشم میشی و منو نمیشناسی؟؟!!انگار هیچ وقت منو نمیشناختی؟!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s