مَرو مَرو

قصد سفر که میکنی شهرم همه ی شب های دنیا رو یکجا میخره لعنتی.

قصد سفر که میکنی انگار صادره از تمام شهر های پشت به خورشید میشم.

قصد سفر که میکنی زمان سر در گم میشه بین عقربه های ساعتم.

قصد سفر که میکنی زود تر از همیشه وقت خاموشی فرا میرسه.

قصد سفر که میکنی دیگه واژه ی سفر هم برایم ناخوشاید است،اصلا لعنت به همه سفرهای بدون من،لعنت به همه ی سفر های بدون تو.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s