بکشید بیرون تورو خدا

من نویسنده م.

پول در میارم از این راه!

هیچ چیز در این بلاگ واقعیت نداره!

هیچ چیز رو به خودتون نگیرید!

لطفا نگایید!

اینا تمرینای نوشتنن که تبدیل به صندلی نشم در طول مسیر زیبای زندگی!

لطفا نگایید!

به حیوانات جنگل میگم دهنتونو بگانا!

من راجع به هرچی اراده کنم میتونم بنویسم،عاشقانه،اداری،توبیخی،نقد و هر مدلی که ممکنه!

نیاز بود اینجا اعتراف کنم، هیچ چیز این بلاگ واقعی نیست!ابدا!

اگه شما واقعیتی دیدین مشکل از ذهن بالغ شماست!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s