یک نوشته ریتمیک

برای مردنم اینبار

نتونستم بشینم

پای همدردیت

عزیزم

نشد آواز بخونم

توو جت اسکی

با سرعت صد تا برونم

لای اون طره ی موهات

عزیزم

بعد از اون خنده ی دیروز

نخواه آروم بگیرم

دل بده به شعر تازه

امروز نمیخوام من بمیرم

عزیزم

بگو میشنوی صدامو

حاجی جون! با تو عم

عامو!

اینجوری فردا نمیاد

کرگدن بلبل نمیزاد

بزار برگرده به تیمش

دل من یونجه نمیخواد

عزیزم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s