از مجموعه ی دودهای براق

اکسیژن معنا پیدا می کنه

وقتی تو نفس میکشیش

من

همان مردی که

عاشق علف کشیدنت شد

چند وقت پیش شنیدم

این دود براقی که از بین لبانت بیرون میاید

نظریه ی درمان سرطان است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s