Month: June 2019

تمام تن از تمام تن

این متن برای کسی بود که صبر نداشت، مثل من.

از تمام من

تمام توپ

از تمام خط

گذشتی از دروازه ام

گل

یک گل استثنایی

تو گل دقیقه نود بودی

آغوشم تمام نود دقیقه منتظر ضربه تو بود

نمیزدی

حرص میدادی

آخ…عجب گل نزنی

تا شش قدمی ام که آمدی

خدا خدا میکردم که نیمی از ورزشگاه سکوت کنند

اما

انگار روز، روزت نبود

اوت

حرف هایم خطا میکردند و تو جلو تر نمی آمدی

توپ را به زمین من انداختی

اما من دفاعی نمیکردم

دفاعی نداشتم

انگار دستانم از تو پول گرفته بودند که فاصله ی بینشان زیاد باشد

شده بودم حریف تمرینی تو

تا لب (خط) می آمدی و بر میگشتی

نمیفهمیدم چرا

شاید فهمیده بودی ضعیف تر از آنم که نشان می دهم

من میخواستم گلبارانت شوم

تو اما دق میدادی

داد زدم

تو بزن

من رها میکنم

من فریب میخورم

تمام توپ

از تمام خط

قبل از سوت پایان

از تمام من بگذر

این بازی برگشت ندارد

منو ببر

لعنتی منو ببر