محبوبه

تنور که داغ داغش رو دلت بمونه بهتر از اون خشکیه که دستات زده بدتر از دریاچه نمک رو گونه‌م، من بعد از تو محبوبه شب پرورش دادم تو گودی زیر چشم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s