Month: January 2015

از اول

اولی:اون پسره رو میشناسیش؟
دومی:آره.
اولی:من عاشقش بودم!
دومی:منم یه روز عاشقش بودم
اولی:من هنوزم عاشقشم
دومی:ولی من دیگه نیستم!
اولی:پس از اولشم عاشقش نبودی

خودِ خودِ شما

اگر شما؛
اگر شما دوش بودید=
1.آبتان رو روی سر مُحَمِّم(کسی که آمده حمام)میریختید؟
2.چون آبی ندارید که ساطع کنید کاری نمیکردید؟
اگر شما توش بودید=
1.میفهمیدید که قرمز هست؟
2.نمیفهمیدید که قرمز نیست،چون نوری اون تو نیس؟
اگر شما روش بودید=
1.تلفن خود را جواب میدادید؟
2.سعی میکردید نگوزید؟
اگر شما لاش بودید=
1.همان لا میمانید؟
2.شما پسوند “ی” دارید؟
اگر شما لامپ بودید=
1.همه جا تاریک بود؟چون کونتون مثه شب تاب نیس؟
2.میشکستید؟
اگر شما جارو بودید=
1.جادو میکردید؟
2.سواری نمیدادید؟
اگر شما فرش بودید=
1.حاضر به پا خوردن میشدید؟
2.سرخی تان از چی بود؟

اگر شما آفتابه بودید=
1.زرنگ بودید؟
2.شما مونث هستید؟
اگر شما راهنما بودید=
1.خودزنی میکردید؟
2.اصلا اختراع شدید؟
اگر شما بو بودید=
1.شنیده میشدید؟
2.در گلستانه جاری بودید؟
اگر شما حسود بودید=
1.می آسودید؟
2.خیلی راحت با یک دندانه و چهار نقطه خشنود میشدید؟
اگر شما بالش بودید=
1.مالش میدادید؟
2.سر در آغوش میفشردید؟
اگر شما خار بودید=
1.خار پاشنه را آدم حساب میکردید؟
2.خارا می بودید؟
اگر شما اسب بودید=
1.همرنگ میشدید یا هم خون؟
2.حاضر به اسب مراد بودن میشدید؟
اگر شما دارای پسوند “کش” بودید=
1.واژن معابی را انتخاب میکردید؟
2.ناز پروردگی را گسترش میدادید؟
اگر شما ملوس بودید=
1.پوسی بودید؟
2.پوسی لیس نمیبودید؟

درس “ف”

-سلام دایی!
=سلام گل دخترم،خوبی؟
-ممنون،دایی دایی یه چیز جدید یادگرفتما از آقا معلممون!بهش میگن قانون “ف”
=به به آفرین خانوم،چی هس حالا؟
-فکر کن،فرو کن،به راحتی فراموش کن!
=عه؟دایی جون میدونستی معلمتون چه حرومزاده اییه؟!این کسشرا رو توو زندگیت پیداه نکنیا!!